Instruktážní materiály

Potřebujete efektivně vysvětlit postupy potřebné pro zvládnutí mimořádné události? 

Instruktážní materiály vytvářené pomocí softwarových 3D modelací a grafických editací mohou být zpracovány v interaktivní dynamické variantě (audiovizuální záznam s komentářem a textem) nebo mohou být dodány ve statické variantě (instruktážní karty, statické zobrazení situace) podle požadavků a záměru zákazníka. Součástí instruktážních materiálů vytváříme také feedback testy, které poskytují zpětnou vazbu vypovídající o účinnosti instruktáže.
Smyslem našich instruktážních materiálů je prezentovat cílové skupině, jak v konkrétní situaci postupovat, jaké používat techniky, co a jak v dané situaci vyhodnotit apod. a to bez nutnosti náročných příprav cvičení a navíc s možností opakování vybraných fází cvičení, pohledů z více úhlů a s komplexními audiovizuálními doprovodnými prvky.

Takovéto instruktáže jsou vhodné pro cvičení situací, které jsou v reálných podmínkách nákladné, obtížně realizovatelné nebo nerealizovatelné z bezpečnostních či jiných důvodů. Jednou z jejich výhod je tedy možnost připravit se na situace, které mohou nastat, ale které z výše uvedených důvodu nelze cvičit fyzickou formou. Dále je u našich instruktáží  finanční výhodnost. Instruktáže se mohou používat opakovaně (např. rychlé zaškolení nových zaměstnanců, periodická cvičení a školení, apod.) a nevyžadují pokaždé náročné přípravy školitelů, jelikož školená osoba si může cvičením projít samostatně.

Cvičení

Chcete efektivní formou cvičit konkrétní problematiku? Nebo doplnit školení o audiovizuální materiál pro názornost?

Naše materiály, které pomocí interakce se cvičícím předávají informace o problematice a zároveň formou interaktivních dotazů nebo závěrečných testovacích otázek prověřují znalosti cvičícího, mohou efektivně pomoct rozšířit a doplnit požadované odborné znalosti.

Cvičení lze přímo navázat na instruktážní materiály a zakončit feedback testem, nebo lze vytvořit pouze samostatné cvičení zaměřené na testování znalostí.

Cvičení může probíhat formou doplnění přednášky školitele nebo jako zcela samostatný test mezi cvičícím a počítačem.

Analýzy

Potřebujete provést analýzu budovy nebo objektu z hlediska požární prevence a evakuace?

Dalším z našich produktů je analýza evakuace. Ta se provádí vytvořením počítačové vizualizace a modelace vybraného objektu či budovy. Dále se pak pomocí specializovaných softwarů provedou matematické výpočty pomocí kterých přesně zanalyzujeme průběh evakuace, včetně odhalení slabých míst, provedeme ověření maximálních kapacit, ověření bezpečnosti vybraných prostorů s ohledem na umístěné překážky, změření rychlosti různých fází atd. Na žádost Vám zpracujeme zprávu obsahující mimo výsledky analýzy také návrhy na zvýšení bezpečnosti pomocí vhodných metodik a doporučení. Tento výstup je vhodnou součástí bezpečnostního auditu.

Školení

Potřebujete provést školení svých zaměstnanců či klientů v oblasti PO, ADR, CBRN, BOZP, nebo ochrany měkkých cílů?

Provádíme certifikovaná školení. Naše specializovaná odbornice Ing. Petra Kadlec Linhartová, která má v oboru 30 let praxe, Vám ráda vyhoví ve všech výše zmíněných oblastech školení.

Proces tvorby materiálů

Každou zakázku řešíme se zákazníkem individuálně a postup se odvíjí dle konkrétních požadavků. Standartní rámec procesu tvorby materiálů je uveden na schématu níže. Preferujeme aktivní kontakt se zákazníkem, aby výsledný produkt byl přesně podle zákazníkových představ a dokonale tak plnil svůj účel.